انتقال اختراع شرح کامل

انتقال اختراع

مالک اختراع نیز مانند هرگونه مالکیتی می تواند مالکیت و حقوق فرضیه خود را به دیگری منتقل نماید. انتقال اختراع می تواند جزئی یا کلی باشد دائمی و یا موقت باشد.

در انتقال موقت، مالکیت اختراع به کلی منتقل نمی شود بلکه اجازه استفاده و بهره برداری از اختراع در زمان مشخصی و تحت شرایطی به یک شخص یا اشخاص متعددی طبق تراضی طرفین منتقل می شود.

توصیه میکنیم قبل از تنظیم قرارداد انتقال، با بهره گیری از مشاوره  تخصصی دفتر وکیل برند، با خاطری آسوده، خود را از پیامدها و مسئولیت حقوقی خارج نمائید. 

فرایند انتقال یا اجازه بهره برداری اختراع :

  • اخذ نامه استعلام از دفتراسناد رسمی مبنی بر بلامانع بودن نقل و انتقال
  • ارجاع نامه استعلام فوق الذکر به اداره ثبت اختراعات و دریافت پاسخ
  • مراجعه مجدد به دفتر خانه جهت تنظیم سند صلح
  • ارجاع سند صلح به اداره ثبت و درخواست صدور آگهی ثبت انتقال
  • پرداخت هزینه چاپ آگهی انتقال در روزنامه رسمی
  • مراجعه به اداره و ارائه روزنامه چاپ شده جهت ظهرنویسی سند

 

حق الوکاله و هزینه انجام کلیه فرایند نقل انتقال توسط دفتر وکیل برند با کلیه پرداختی ها اعم از روزنامه و حق الثبت: