مدارک ثبت اختراع شرح کامل

 

مدارک و اطلاعات لازم جهت ثبت اختراع:

 

۱) مدارک هویتی مخترع و مالک اختراع

۲) خلاصه اختراع: خلاصه ای مشتمل بر ۷۰ تا ۲۰۰ کلمه و فقط برای بیان اطلاعات اختراع

۳) ادعاهای اختراع : ادعای اختراع باید عناصر اختراعی را که حمایت از آن درخواست شده درچهارچوب مشخصه فنی تعیین کند و در واقع فاکتورهای نوآوری اختراع باید درقالب ادعا ذکر گردد.

۴) نقشه های اختراع

۵) توصیف اختراع شامل:

 

الف) عنوان اختراع

ب) زمینه فنی اختراع

ج) مشکل فنی و بیان اهداف اختراع

د) شرح وضعیت دانش فنی پیشین      

ه) ارائه راه حل برای مشکل فنی موجود همراه با شرح دقیق و کافی و یکپارچه اختراع

و) توضیح اشکال، نقشه ها، نمودارها

ز) بیان واضح و دقیق مزایای اختراع؛

ح) ذکر صریح کاربرد اختراع

ط) توضیح حداقل یک روش اجرایی برای به کارگیری اختراع؛ (توضیح بیشتر)

 

باید توجه داشت در تنظیم ضمائم اختراع خصوصاً ادعانامه می بایست  از وکلای متخصص مشاوره گرفت چنانچه ادعانامه ناقص یا نادرست نوشته شود حتی اگر اختراع به ثبت برسد می تواند عملاً حمایت های قانونی از حق اختراع را با مشکل مواجه سازد و در عمل اشخاص ثالث می توانند با دور زدن اختراع آن را تولید نمایند یا اختراع مشابهی به ثبت برسانند. 

با بهره مندی از خدمات تخصصی دفتر وکیل برند با خیالی آسوده از ایده ها و نوآوری های خود حفاظت نمایید.