مدارک ثبت طرح صنعتی شرح کامل

 

مدارک لازم جهت ثبت طرح صنعتی:

 

• تصویر کالا از ابعاد مختلف

• کپی کارت ملی یا شناسنامه طراح و مالک

• روزنامه تاسیس یا آخرین تغییرات دارندگان حق امضا برای شرکت ها

* سایر مدارک توسط دفتر وکیل برند تامین خواهد شد.