هزینه ثبت اختراع شرح کامل

 

حق الوکاله و هزینه ثبت اختراع توسط دفتر وکیل برند
 

شامل کلیه هزینه ها اعم از حق الثبت و روزنامه رسمی تا پایان کار و تقدیم گواهی ثبت اختراع  

 

 

جهت مشاهده جدول هزینه های ثبتی اختراع کلیک کنید