هزینه ثبت برند جزئیات کل هزینه

هشدار! با در نظر گرفتن هزینه های قانونی ثبت برند تا مرحله آخر و اخذ سند ثبت، هرگز تحت تاثیر مبالغ ارزان و غیر واقعی برخی موسسات قرار نگیرید!

حق الوکاله و هزینه ثبت برند توسط دفتر  وکیل برند

* شامل کلیه هزینه ها اعم از حق الثبت و روزنامه رسمی تا پایان کار و تقدیم سند ثبت علامت تجاری:

با در نظر گرفتن مزایای زیر:

۱) انعقاد قراداد با وکیل برند شفاف و تضمینی بوده و در صورت انعقاد قرارداد الزاما هر تعداد برندی که موضوع قرارداد می باشد بدون اخذ هزینه مجدد بنام موکل ثبت خواهد شد.

۲) قبل از اقدام برند مدنظر در طبقات درخواستی استعلام و تمام ابعاد حقوقی آن بررسی و در صورت قابلیت ثبت نسبت به طی فرایند ثبت اقدام خواهد شد در غیر اینصورت از موکل نام جدیدی درخواست می شود.

۳) در صورت اقدام چنانچه به هر دلیلی برند درخواستی منجر به صدور اخطار رد گردید وکیل برند متعهد به اقدام به ثبت برند جدید بدون اخذ هرگونه هزینه ای بنام موکل خواهد بود. این اقدام بدون محدودیت و تا ثبت برند بنام موکل ادامه خواهد یافت.

۴) در صورت ثبت برند خود در دفتر وکیل برند از حمایت های حقوقی بعد از ثبت بهرمند خواهید شد.