مراحل ثبت اختراع با استفاده از کنوانسیون پاریس

همانطور که گفته شد، در این روش با مراجعه خود متقاضی یا وکیل قانونی وی به سایت کشور مورد نظر و تسلیم مدارک و منضمات آن از طریق فایل الکترونیکی یا دستی، تسلیم اداره مربوطه می نماید و کشور مقصد با بررسی شکلی و نهایتاً با بررسی ماهوی در صورت احراز شرایط، از اختراع در کشور خود حمایت می کند.

ثبت بین المللی یا ثبت جهانی اختراع تحت کنوانسیون پاریس

کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی،  در سال ۱۸۸۳میلادی در شهر پاریس، منعقد شده و طی تجدیدنظرها و اصلاحاتی تکمیل گردید. در حال حاضر تعداد ۱۷۷ کشور عضو این کنوانسیون بودند. همه دولت ها، اعم از اینکه عضو سازمان جهانی مالکیت فکری باشند یا نباشند، می توانند به عضویت کنوانسیون مزبور درآیند، کما اینکه ایران، پیش از الحاق به سازمان جهانی مالکیت فکری، از سال ۱۳۳۷ شمسی به این کنوانسیون ملحق گردید. متن کنوانسیون پاریس

کنوانسیون پاریس ناظر بر مالکیت صنعتی، در مفهوم وسیع آن است و به عنوان سندی پایه در این زمینه، موضوعاتی از جمله اختراعات، علامت تجاری، طرح های صنعتی، مدل های اشیاء مصرفی (اختراعات کوچک)، علائم خدماتی، نام تجاری، نشانه های جغرافیایی و جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه را در بر می گیرد.

در خصوص اختراعات،  کنوانسیون پاریس به مخترعان اجازه می دهد اختراعی را که در یک کشور عضو ثبت کرده اند، در کشور های دیگر نیز ثبت کنند و از تاریخ اظهارنامه در کشور مبدا، مورد حمایت قرار گیرند. به تاریخ ثبت اظهارنامه در کشور مبدا،  تاریخ حق تقدم می گویند و مخترع از این تاریخ ۱۲ ماه زمان دارد تا اظهارنامه را در کشورهای هدف ثبت کند.

یکی از روش های اولیه برای گرفتن حمایت و ثبت اختراع در کشور هدف، استفاده از کنوانسیون مزبور است که کشور ایران از زمان الحاق به این کنوانسیون به عنوان یکی از کشورهای متعامل در این کنوانسیون، دارای حقوق و تکالیفی است که این حقوق در قالب حق ثبت اختراع در کشورهای دیگر و به رسمیت شناخته شدن حق تقدم آن و تکالیف ثبت اختراعات کشورهای متعامل، در کشور ایران و حمایت از آن و به رسمیت شناختن حق تقدم درخواست شده است.

در این روش لازم است تا خود متقاضی و یا توسط وکیل محلی مستقر در آن کشور، اقدام به ثبت اختراع خود نماید. اخیراً با ایجاد سامانه تسلیم اظهارنامه الکترونیکی و ارائه خدمات الکترونیکی توسط کشورها، نیازی به مراجعه حضوری و گرفتن وکیل نیست. در صورتی که کشورهای زیادی برای ثبت مدنظراست ، استفاده از روش ثبت اظهارنامه بین المللی اختراع (PCT) توصیه می شود.

معمولاً بین چندین کشور که در یک منطقه جغرافیایی خاصی کنار هم قرار دارند و یا منافع مشترکی را دنبال می نمایند، قراردادهایی مشترک به منظور ثبت و حمایت از اختراع منعقد شده است و به موجب آن اداره ویژه ای نیز تأسیس شده است. مانند سازمان مالکیت فکری منطقه آفریقا، سازمان ثبت اختراع اروپا و سازمان ثبت اختراع اوراسیا.  بنابراین، در صورتی که کشورهای هدف برای ثبت در یک منطقه جغرافیایی خاصی مجتمع هستند، استفاده از این روش (با در نظر گرفتن شرایط تجاری سازی اختراع در چندین کشور) می تواند مناسب باشد (برای اطلاعات بیشتر و کشورهای عضو به تارنمای http://www.wipo.int/pct/en/texts/reg_des.html مراجعه شود).