جدول هزینه های ثبتی اختراع جدول هزینه های ثبت اختراع

 

ردیف

اقلام هزينه

شخص حقيقي

شخص حقوقي

۱

حق ثبت اظهارنامه و اظهارنامه تقسيمي

۱۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۲

هزينه ثبت سالانه

سـال اول تا پنجـم، هـر سـال معـادل ۱۰۰۰۰۰ ريال

سال ششم تا سال دهم، هرسال معادل ۲۰۰۰۰۰ ريال

سال يازدهم تا پانزدهم، هرسال معادل ۳۰۰۰۰۰ ريال

سال شانزدهم تا بيستم، هرسال معادل ۴۰۰۰۰۰ ريال

۱۰ برابر مبلغ تعيين شده براي اشخاص حقيقي

۳

جريمه تأخير در پرداخت هزينه سالانه

معادل نصف قسط سالانه در دوره‌هاي پنج ساله مربوط

۴

هزينه استعلام براي انتقال،  اجازه بهره‌برداري يا اعراض

۵۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۵

حق‌ثبت انتقال قراردادي و قهري

۳۰۰٫۰۰۰

۳۰۰۰٫۰۰۰

۶

حق ثبت مجوز بهره‌برداري يا فسخ و خاتمه آن

نصف هزينه انتقال قراردادي و قهري

۷

هزينه هربار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن

معادل حق ثبت اظهارنامه

۸

حق ثبت انتقال اظهارنامه يا اجازه بهره‌برداري از آن

۵۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۹

حق ثبت تغييرات (غيراز انتقال مالكيت و اجازه بهره‌برداري)

۵۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۱۰

هزينه صدور گواهي المثني

۱۰۰٫۰۰۰

۱۰۰۰٫۰۰۰

۱۱

هزينه رونوشت مصدق

۵۰۰۰

۵۰٫۰۰۰

۱۲

هزينه اخذ تأييديه تسليم اظهارنامه يا صدور گواهي نامه اختراع

۱۵٫۰۰۰

۱۵۰٫۰۰۰

۱۳

هزينه رسيدگي به اعتراض به ردثبت

۵۰۰٫۰۰۰

۷۵۰٫۰۰۰

۱۴

هزينه رسيدگي به اعتراض به تقاضاي ثبت

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۵

وديعه تسيلم دادخواست ابطال به دادگاه

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۶

هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بين‌المللي به عنوان اداره مبدأ

۵۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

 

توضیح : در مورد متقاضیان خارجی که در اجرای مقررات کنوانسیون پاریس ، تقاضاهای خود را مستقیماً تسلیم مرجع ثبت (اداره ثبت اختراعات اداره کل مالکیت صنعتی) می نمایند ، می بایست معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین شده در جدول هزینه ها را مطابق نرخ رسمی بپردازند .